لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19810

تفکرى نو، گفتمانى نو ۲ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۲

75

“همان گونه که از مطالعۀ آثار بهائى دریافته اید، اصل یگانگى نوع انسان، که نشانۀ بارز دوران بلوغ اوست، باید در تمام جوانب حیات اجتماعى، تجلّى کند.”