لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19809

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۱

140

“پیروان حضرت بهاءالله معتقدند که نوع بشر به آغاز مرحلۀ درخشانى از فرایند طولانى دوران تکامل خود رسیده. فرآیندى که او را از مرحلۀ طفولیّت به آستانۀ بلوغ، یعنى مرحلۀ استقرار یگانگى نوع بشر رسانده است”.