لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19798

علم و دین – بخش دهم

154

ارتباط میان نسبیّت و پویا ماندن دین – نقش علم ودین در دنیای آینده – مرور بر بحث های گذشته.