لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19767

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۹

180

مصاحبه با سویدا معانی نویسنده مقاله “طرحی برای حکومت فدرال جهانی ، پارلمان جهانی”