لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19763

آغاز نو – ف۱ – آموزش کودکان۲

157

در ادامه‌ قسمت قبل، با نوجوانان در آموزش به کودکان محله همراه می‌شویم.