لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19762

فصل مشترک – ف ۲سکولاریسم

242

از افشین کرمیان نسب پرسیدیم که چه ارتباطی‌ بین سکولاریسم و دموکراسی وجود دارد؟