لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19760

بازتاب – آزادی ق۱

156

سالهاست به دنبال آن میگردیم. انقلاب ها برای رسیدن به آن به وقوع پیوسته، فلسفه ها در وصفش شکل گرفته و قوانین متعددی آن را محدود کرده. آزادى! به راستى آزادى چیست؟ حد و مرز آزادی کجاست؟ آیا دستیابى به این آرزوى بزرگ انسانى، در طول تاریخ و اعصار آن رو به مقام حیوان تنزل نمیدهد؟ بحث در مورد آزادى را امروز و در برنامه بعدی بازتاب با حضور بهروز ثابت دکترای تعلیم وتربیت و کاوه کنعانی دانش اموخته جامعه شناسى دنبال کنید.