لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19751

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۶

114

نگین و پابلو سیبیلو، در نقش رستم و رخش در بزرگراه زندگی!