لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19750

خبرنگار – سالگرد شهادت دکتر پرویز فیروزی

146

گفتگو با: کیان محلوجی و فریناز فیروزی