لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19721

علم و دین – بخش نهم

100

آیا علم پویاست یا دین؟ – موضوع دین چیست؟