لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19714

رگ جهان – مقام حضرت عبدالبها نگارندهٔ رسالهٔ مدنیه

362

از دکتر معین افنانی پرسیدیم که نگارنده رسالهٔ مدنیه کیست و دیدگاه او از چه جنبه‌ای درخور اهمیت است؟