لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19685

با تارا (۲۱) – اعتکاف

113

آیا بهتر نیست برای دستیابی به اهدافمان بیشتر تلاش پیشه کنیم؟