لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19684

پرتره (۲۰) – دکتر جمال الدّین مستقیمی

231

جمال‌الدین مستقیمی از پیشگامان علم آناتومی در ایران