لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19677

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۸

113

مرور مقالۀ «حکمت فلاسفه از کجا می­آید؟»، نوشتۀ دیوید لنگنس؛ و «چهار دلیل برای ازدواج بین ­نژادی»، نوشتۀ مینو گرینال.