لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19651

این روزها – تندبادهای حوادث زندگی و ایستادگی

173

نوشتۀ کوتاهی از دکتر جلیل محمودی