لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19646

صفحه نمایش (۱۴) – دکتر غلامحسین ساعدی ق۱

168

بخش اول سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی ( گوهر مراد ).
نمایش: چوب به دست های ورزیل – بخش اول.