لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19620

علم و دین – بخش هشتم

253

نظر دیانت بهائی درباره تکامل.
نگاه جامعه در زمان ظهور دیانت بهائی درباره تکامل انواع.