لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19574

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۴

217

دخترک در آغوش سرد غربت!