لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19554

صفحه نمایش (۱۳) – عبدالحسین نوشین ق۳

146

بخش سوّم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق وکارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش سوّم و پایانی.