لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19526

علم و دین – بخش هفتم

189

عدم قبول بعضی از باورها توسط علم مانند: تقدّس یا ایثار و فداکاری.