لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19480

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۳

193

روزی که قلب دخترک پشت آن میله های آهنین ایستگاه راه آهن جا ماند.