لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19472

گنجینه (۱۰) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

242

تحصیل علم و یادگیری علوم و… در این قسمت از گنجینه.