لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19458

دزد در شب (۷)

143

چرا کتابهاى مقدّس، وقتى میخواهند براى ظهور بعد، بشارت بدهند، مطلب را به صورت واضح و روشن، بیان نمیکنند و اگر واضح بیان میشد، چه اتّفاقى میافتاد؟