دزد در شب (۴)

46

تحقّق سومین نشانه از نشانه هاى بازگشت حضرت مسیح، همزمان با اظهار امر مضرت باب

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19455