لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19448

این روزها – شهر موصل و مردم دلیر کوچه و بازار

243

بازسازی کتابخانه ها در میان آتش جنگ و ویرانی