لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19446

برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۶

152

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی