لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19413

شوق یادگیری (۲۶) – معلّم- دانش آموز- والدین

224

لزوم ارتباط تنگاتنگ وهمیشگی والدین و معلمین برای آنکه دانش آموز به نتایج مطلوب برسد.