لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19412

علم و دین – بخش ششم

193

علم و دین رقیبند یا مطابق؟ . دین می تواند به علم جهت بدهد؟ . دین می تواند در علم دخالت کند؟