لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19396

فردایی بهتر – ق۵

140

لیلا با بنایا صحبت می کند، دختری با استعداد و باهوش.