لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19395

فصل مشترک – ف ۲حقوق اقلیت‌ها و ارتباط آن‌ با جامعه مدنی

189

از شاهد علوی پرسیدیم در جامعه‌ای که از اقوام و گروه‌های متفاوت تشکیل شده چه نوع سیستمی‌ میتواند تضمین کننده حقوق افراد باشد؟