لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19377

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۵

94

گفتگو با کامبیز مبینی درباره ­مقاله­ اش با عنوان «نقدی بر فیلم “باغبان”».