لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19368

محله ما – ق۲

189

در قسمت اول از برنامۀ امروز «محلۀ ما»، خانم جوانی خدمت را به عنوان بخشی اساسی از زندگی با نفس کشیدن مقایسه می‌کند.
در قسمت دوم، مایکل گریفین که مشوق گروهی از نوجوانان در محلۀ استراتکنا (Strathcona)ی ونکوور است از تجربه اش به عنوان مشوق و چیزهایی که از آن گروه یاد گرفته صحبت میکند.