لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19367

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۲

87

روزی که دخترک، راز آن دو چشم مشتاق نمناک مرموز دختر افغانیه هم قدش را فهمید!