لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19362

گنجینه (۹) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

184

انتخاب یک زبان عمومی علاوه بر زبان مادری از تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله است که باید در مدارس به اطفال تعلیم داده شود.