لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19345

این روزها به یاد تو – به یاد زهرا (زیبا) کاظمی

157

از قربانیان شکنجه و سرکوب