لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19340

صفحه نمایش (۱۲) – عبدالحسین نوشین ق۲

199

بخش دوم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق وکارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش دوم.