لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19332

علم و دین – بخش پنجم

190

تاثیر و کاربرد آموزه علم و دین در زندگی ما – رویکرد آثار بهائی هنگام برخورد میان آموزه های دین و علم – نظر دانشمندان بهائی درباره تطابق علم و دین.