لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19325

با تارا (۱۷) – شکر گزاری

122

سپاس گزار بودن ارزشیه که ما رو در راه رسیدن به صلح درونی‌ کمک میکنه.