لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19319

بازتاب – آرمانشهر ق۱

414

همه گروه ها، مذاهب و مکاتب دنیائى را تصویر میکنند که چنانچه تعالیم و شیوه هاى آنان به کار بسته شود به آن خواهند رسید و در صورت تمرد، آینده ای هولناک را پیش رو خواهند داشت. چقدر این دنیا آرمانى و تا چه حد واقعى است؟ کدام یک از آرمانها و اهداف و مکاتب گذشته تحقق پیدا کرده؟ آرمان شهر دیانت بهائى یا عصر ذهبى آن چه مشخصاتى دارد؟ در دو برنامه پیش رو براى بررسى این مفاهیم و واکارى مفهوم آرمانشهر یا اتوپیا بالاخص عصر ذهبى دیانت بهائى، شاهرخ کوهستانى با دکتر ایرج خدادوست و بیژن مطلق به گفتگو نشسته است.