لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19308

فردایی بهتر – ق۴

91

یونا، برای ما از تصمیم بزرگش در زندگی می گوید. او قصد دارد با استفاده از تجربیات زندگی شخصیش، به افرادی که در شرایطی مشابه هستند کمک کند.