فردایی بهتر – ق۴

38

یونا، برای ما از تصمیم بزرگش در زندگی می گوید. او قصد دارد با استفاده از تجربیات زندگی شخصیش، به افرادی که در شرایطی مشابه هستند کمک کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19308