لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19307

فصل مشترک – ف ۲چالش حفظ زبان و حقوق اقوام بخش دوم

154

از شاهد علوی پرسیدیم وضعیت ایران از نظر توسعه زبان‌ها و فرهنگ‌های قومی چگونه است؟