لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19277

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۱

224

دل مشغولی های یک دخترک بیست و اند ساله در خاک غریب.