لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19253

دزد در شب (۳)

203

تحقق‌ دومین نشانه‌ از نشانه‌‌های بازگشت حضرت مسیح، همزمان با ظهور حضرت باب