لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19251

دزد در شب (۱)

589

معرّفى نویسنده، علّت نامگذارى و انگیزه نگارش کتاب دزد در شب