لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19183

فصل مشترک – ف ۲چالش حفظ زبان و حقوق اقوام بخش اول

78

از شاهد علوی پرسیدیم آیا بها دادن به رشد و توسعه فرهنگ اقوام در یک کشور زمینه فروپاشی آنرا فراهم می‌سازد؟

لینک برنامه در یوتیوب: