لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19161

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۱۳

165

مرور مقالۀ «آیا شما هنرمند در سایه هستید؟»، نوشتۀ جین تات؛ و مقالۀ «خدایا، نشانه¬ای نشانم بده!»، نوشتۀ کیتی رومن.