لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19160

نقطه سر خط – حذف عکس زنان از قاب زندگی

278

یک یادداشت قابل تأمّل و جالب جامعه ­شناختی درباره حذف عکس زنان از قاب زندگی و واکنش آنان در مقابل این حذف.