لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19141

این روزها به یاد تو – به یاد نوید خانجانی

90

فعال حقوق بشر، فعال حق تحصیل و حقوق اقلیتها