لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19111

علم و دین – بخش سوّم

203

بحث تطابق علم و دین آیا خاص دیانت بهائی است؟ دیدگاه اهل دین نسبت به فلاسفه. غزالی طرفدار یا ضد علم؟ بایزید و حقایق دینی.