لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19092

فردایی بهتر – ق۲

180

کندیس در مورد اینکه چطور با چالشها و مشکلاتش در زندگی کنار آمده برایمان می گوید و اینکه چطور این مشکلات را به فرصتهایی برای پیشرفت تبدیل کرده است.

لینک برنامه در یوتیوب: